Címlap

49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?

Felelet:
Először, hogy ő a mennyben, Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk őbenne a mennyben van, hogy ez bizonyos záloga legyen annak, hogy ő mint a mi Fejünk minket, tagjait szintén fölvisz majd önmagához. Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol van a Krisztus, ülvén Istennek jobbján.

Krisztus mennybemenetele biztosíték, zálog arra nézve, hogy bennünket is felvisz önmagához. Hiszen azt mondta a főpapi imádságában: „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek: hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt” (Jn 17,24). Krisztus mennyei hatalmával a Szentlelket küldi hozzánk. „És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad” (Jn 14,16–17). A Szentlélek ad nekünk erőt, hitet, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk, hanem gondoljunk az Úr Jézusra és az örökéletre is.