Címlap

53. kérdés: Mit hiszel Szentlélekről?

Felelet:
Hiszem először, hogy ő egyenlő örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által a Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, engem vigasztal, és mindörökké velem marad.
A Szentlélek tehát egyenlő örök Isten az Atyával és a Fiúval. Erről már beszéltünk a Szentháromsággal kapcsolatosan, amikor hasonlítottuk a Naphoz, a napsugárhoz és a meleghez. Amiképpen a Napból születik a napsugár és hozza a meleget, éppen úgy az Atya Istentől, az Atyától született az Úr Jézus, és ahol ott van az Atya és a Fiú is, ott van a Szentlélek, éppen úgy, mint ahol a Nap és a napsugár van, ott van a meleg is.

A Szentlélek működésével találkozunk már az Ótestamentumban is. Az Újtestamentumban az Apostolok Cselekedetei második részében olvasható a Szentlélek kitöltetése. Isten akkor megcselekedte azt a csodát, hogy a 16 nemzetiség, amely Jeruzsálemben volt, mind az anyanyelvén hallotta Péter prédikációját, és azon a napon megkeresztelkedett 3000 ember. Ez volt a keresztyén egyház első nagy gyülekezete. Azt is mondhatjuk, hogy a keresztyén egyház születésnapja volt ez. Ennek az emlékére ünnepeljük pünkösd ünnepét. A pünkösd a pentha görög szóból származik, magyarul ötvenet jelent. Az Úr Jézus feltámadása után 40 napig járt a földön, találkozott a tanítványaival, és a mennybemenetele után 10 nappal küldte el a Szentlelket, ahogyan azt megígérte. Így a pünkösd az 50. napra esik feltámadása után. A Szentlélek azonban nemcsak akkor töltetett ki, hanem azóta is szüntelenül működik. Úgy mondja a Káté: Ő nekem is adatott, engem igaz hit által a Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, engem vigasztal, és mindörökké velem marad.
Honnan látjuk ezt? Gondoljátok el, hogy vasárnaponként az egész világon milyen sokan indulnak el a templomokba. Nem kötelező templomba menni, semmi anyagi haszna nincs abból senkinek, ha templomba megy, az emberek mégis elindulnak. Valami belső erő indítja őket. A Szentlélek munkája ez, ami gondoskodott arról, hogy 2000 év alatt a keresztyén egyház megmaradjon. Mennyi emberi szerveződés, államalakulat volt azóta, és mindegyik minden változata elmúlt, vállalatok tönkrementek, de az egyház mindig megmaradt, mert Isten Szentlelke indítja a hívőket. Maga a hit is a Szentlélek ajándéka.
Hogyan működik a Szentlélek? Ez az Isten titka. Látjátok, saját magunkat sem ismerjük, azt sem tudjuk, honnan jön a gondolatunk. A Szentlélek segít bennünket, hogy jó gondolatokra jussunk, és eszünkbe juttatja mindazt, amit az Úr Jézus tanított nekünk (Jn 14,16). Egy emberi lélek is alakíthatja a másik ember életét. Ha valaki züllött életet élt, de lesz egy kedves, szerető szívű, ügyes felesége, aki szépen tud vele beszélni, leszoktathatja ezt az embert a züllött életről, és az megváltozhat. Barátok is hatnak egymásra, megváltoztathatják egymást, egyes politikai szónokok is hathatnak az emberekre, tömegeket mozgathatnak. Ha emberi lélek hat az emberi lélekre, mennyire inkább tud hatni a Szentlélek, Isten lelke. Az Úr Jézus azt mondta, csak kérni kell, s akkor megkapjuk. Azért sokat kell imádkoznunk, hogy Isten küldje nekünk is Szentlelkét, erősítse a mi hitünket, és Krisztusnak és minden jótéteményének tegyen részesévé. Hogyan történik ez? Úgy, hogy hitre vezet. Ha elfogadjuk az Úr Jézus érettünk való áldozatát, akarjuk követni az Ő tanítását, akarunk vele együtt szeretetben élni. Ő segít, mert ez mind a mi lelkiállapotunktól függ, és a lelkiállapotunkat a Szentlélek tudja befolyásolni, sőt meg is tudja változtatni. Amikor Bibliát olvasunk, templomba megyünk, imádkoznunk kell, és kérnünk kell Istent, hogy küldje Szentlelkét, segítsen, hogy a prédikációt, az Ő igéjét igazán megérthessük, s adjon nekünk erőt, vigasztalást, bátorságot. Árva Bethlen Katának kilencéves kisfia, amikor haldoklott, azt mondta a szüleinek. „Ne szomorkodjatok miattam, édesanyám asszonyom, mert én az Úr Jézushoz megyek.” És a zsoltárt így idézte: „Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem.” S azt mondta, ott biztosan jobb dolga lesz, mint itt a földön, és ő vigasztalta halálos ágya mellett lévő szüleit. Honnan volt ennek a kilencéves gyermeknek ennyi ereje? Onnan, hogy sokat olvasta a Bibliát, sokat hallott Jézusról, és a Szentlélek hitet és erőt adott neki, s így szembe tudott nézni a halállal is. Sok mindennel kell szembenéznünk ebben az életben. Sokszor lesz a lelketekben bizonytalanság, és nem tudjátok, hogy mit csináljatok. Gondoljatok akkor arra, hogy lehet kérni Istentől Szentlelkének az erejét, belső útmutatást, vigasztalást, és Isten meghallgatja az imádságunkat, és Szentlelkével megsegít.