Címlap

83. kérdés: Mi a kulcsok hatalma?

Felelet:A szent evangélium prédikálása és a keresztyén egyházi fegyelem, amely kettővel a mennyország a hívőknek megnyittatik, a hitetlenek előtt pedig bezáratik.

A Máté evangéliuma 16. rész 13. versétől olvassuk: „Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illyésnek, némelyek Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter azt mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Az Úr Jézus így felelt: Boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy [Péter azt jelenti magyarul, hogy kőszikla], és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” A katolikus egyház ehhez köti a pápák hatalmát, mert úgy értelmezi, hogy a pápa Péter apostol utóda. Azonban ha ennek az igének a lényegét nézzük, akkor látjuk: Péter vallást tett arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.
Az a hitvallás, az a hit, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, volt a kőszikla, amire felépítette az anyaszentegyházat Jézus, és ezzel kapcsolatban adta Péternek és a többi apostolnak is a mennyország kulcsát. Mi a mennyek országának kulcsa? Az Úr Jézus, az Isten Fia meghalt értünk, és általa Isten bűnbocsánatot és örökéletet ad nekünk. Megnyitja a mennyország ajtaját általa. („Én vagyok az ajtó, aki énrajtam át megy be, megtartatik.”) Ez a mennyország kulcsa. Ha mi hirdetjük ezt, és valaki elfogadja, akkor megnyílik előtte a mennyország ajtaja, mert bűnbocsánatot és örökéletet nyert, ha visszautasítja, akkor bezárul előtte. Így vannak Péter követői, az apostolok és minden lelkipásztor a kulcsok hatalmának a birtokában azzal, hogy hirdetik az Úr Jézus értünk való halálát, általa a bűnbocsánatot, az örökéletet, és ezáltal lehetőséget ad az embereknek arra, hogy higgyenek és üdvözüljenek. Be is zárja, mert hirdeti, hogy akik nem hisznek, saját magukat zárják ki. Amikor azt hirdetjük itt a földön az úrvacsoravételkor, hogy ha valaki nem bánja meg a bűneit, és nem tér Istenhez, nem jut be az örökéletbe, ez biztosan meg fog történni az ítéletkor, mert ezt Jézus Krisztus mondta. Mi csak az Ő szavát hirdetjük, de az ebben a földi életben és az örökéletben is érvényes. Így az ige megnyitja előttünk az örökélet kapuját, vagy ha nem engedelmeskedünk neki, bezárja előttünk. A mennyek országának kulcsainál az első feltétel az evangélium prédikálása. A második a keresztyén egyházi fegyelem, vagyis az olyanokat, akik nyilvánvalóan bűnben vannak, és nyilvánvalóan nem akarnak megtérni a bűnből, kizárjuk az úrvacsora közösségéből.