Címlap

6.28 A misszió ára

AZ egyház szívverése a misszió. A missziót természetesen a Krisztussal azonosuló, mentő szeretetével megtelő emberek végzik. Ők Megváltójuk meg¬hosszabbított lába, keze, ereje, füle, szája stb. Ám ma már senki nem gondolja azt, hogy a misszió ennyivel rendben is van, hiszen rengeteg terület nyílt meg előttünk, ahol miszziói munkát lehet végezni. Ehhez sokat kell tanulnunk egymástól (konferen¬ciák), és minden alkalmat meg kell ragad¬nunk ahhoz, hogy másokat Jézus Krisztus¬hoz hívhassunk (szeretetvendég¬ségek iskolásoknak, munkatársaknak, özvegyek¬nek - egyedül élőknek, énekkar¬nak, gyermek- ifjúsági és felnőtt kirándu¬lások, saját csendeshetek felnőtteknek, ifjúsági és gyermek táborok, helybeli nyári biblia-klubok stb – csak a legfontosabbakat so¬roltam fel). A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz, pénz. A lelkekért folyta¬tott háborúhoz, melyet Krisztus golgotai győ¬zelme alapján vívhatunk, nos, első helyen az odaszánt, élő hit kell, de a második helyen ehhez is a pénz kell.
A péceli gyülekezet gyakorlatáról tudok beszámolni. Nálunk a következő presbiteri bizottságok működnek (vezetőjük 1 pres¬biter, tagjaik presbiterek és olyan gyüleke¬zeti tagok, akiknek ehhez van kegyelmi ajándékuk):

1. Missziói és gyülekezetépítési bizottság
2. Gyermek- és ifjúsági bizottság
3. Gazdasági és pénzügyi bizottság
4. Műszaki és építési bizottság
5. Diakóniai bizottság
6. Iskolaügyi bizottság
7. Kommunikációs és média bizottság
8. Jogi és etikai bizottság
9. Ének- zeneügyi bizottság
10. Temetőt felügyelő bizottság
11. Pályázati bizottság

Minden bizottságunk november 30-ig elkészíti következő évi munkatervét. A munkatervben figyelembe kell venniük hatályos egyházi törvényeinket is. Pl. a Miszziói bizottságnak a Missziói törvény értelmében minden évben meg kell szer¬veznie a gyülekezeti Missziói napot. A Gyermek- és ifjúsági bizottságnak helyet kell foglalnia a gyermektábor, az ifjúsági tábor számára. Ekkor már körvonalazód¬nak a különféle feladatok költségei is, melyeket a tervezettel és a hozzá szükséges anyagi kerettel megkapunk minden bizott¬sági elnöktől. December első 5 napja áll rendelkezésünkre az így összeállított ja¬vaslatok alapján a következő évi költség¬vetés összeállítására. Ez a munka a lelki¬pásztor, a két gondnok, a gazdasági és a műszaki bizottság elnökének feladata. Az így elkészített javaslatot lefénymásoljuk minden presbiterünknek, 1 héttel a presbi¬teri gyülés előtt mindenki megkapja, tehát van ideje érdemben átnézni és hozzászólni – ha szükséges. Pécelen tehát így születik meg sok imádság közepette a következő évi költségvetés. Ennek kb 10 %-át a missziói munka különféle területeire ter¬vezzük. Itt a költségvetés II, III. És VI. fő címe alatt a következőkre figyelünk:

 szeretetvendégségek, gyülekezeti na¬pok,
 konfirmandusok,
 közlekedési költségek (konferenciák),
 legátum,
 énekkar, gyülekezeti éneklés,
 gyülekezet látogatása (ajándékkönyvek stb) gyülekezeten belüli szeretetszol¬gálat,
 gyermek- ifjúsági munka
 gyülekezeti karácsony (családi kará¬csonyi ünnep, egyedülélők karácso¬nya),
 missziós anyagok fénymásolása,
 presbiteri, missziói és lelkipásztori konferenciák részvételi költsége,
 adományok és segélyek (itt a Kárpát¬aljának és Erdélynek szánt missziói célú (pl.könyv) költségeket irányozzuk elő.

Mindezek a 2002.évi költségvetés 10 %-át teszik ki. kb. 1 000 000 Ft.

A misszióra és a gyülekezetépítésre szánt költségeken balga dolog spórolni. Ez ahhoz lenne hasonló, mintha a szegény ember azért nem enne, mert szegény. Igen ám, de amikor meg munkát kapna, legyen¬gült állapota miatt képtelen lenne dolgozni.
A misszióba fektetett pénz a jövőt építi. Ahol pl. nem foglalkoznak kellő intenzi¬tással a gyermekekkel és az ifjakkal abban a korban, amikor ez a korosztály még a gyülekezet számára sem nem felnőtt gyü¬lekezeti tag, sem nem egyházfenntar¬tást fizető, akkor 20 év múlva az ilyen gyüle¬kezet azt fogja megtapasztalni, hogy nem űl senki a templomban az erőtlenség vagy kihalás miatt megüresedett, hűséges, mun¬kában és anyagiakban terhet hordozó gyülekezeti tagok helyére. Az, hogy nálunk az átlag vasárnapi 200 templomban Isten szavát hallgató gyülekezeti tag között kb 70 fiatal van, az annak köszönhető, hogy nyaranta 3 – 4 gyermek- és ifjúsági tábo¬runk van, ahol kb 120 – 150 személyt fogadunk. A 6 évvel ezelőtti ifjúsági tá¬borban hitre jutottak közül ma többen presbiterek, presbiteri bizottsági tagok, aktiv gyülekezeti munkások.
Gyülekezeti tapasztalatunk az is, hogy szüksége van a lelkileg érdeklődőknek, Isten szava által ébredezőknek egy gyüle¬kezeti konferenciára. Mi minden évben Berekfürdőre, a református egyház Meg¬békélés háza nevű konferencia központ¬jába megyünk. Egy hétre kisza¬kadni az itthoni rohanásból, napi gondok¬ból, bajokból, a világból, a Tv-től elsza¬kadva közösségben lenni az Úrral és egymással sok gyülekezeti tagunkat segített a szemé¬lyes hitre jutásában, kétségeitől megszaba¬dulva örömmel élni és szolgálni Jézus Krisztusnak. Itt is segítünk szükség szerint anyagiakkal. Anyagiak miatt senki nem maradjon itthon!

Épülni és építeni. Minden lelkipásztor, gondnok, presbiter és gyülekezeti tag lehetősége és felelőssége. Így leszünk gyülekezet, Isten Szentlelke átal formált, vezetett közösség. Mindezt anyagiakkal is lehetővé kell tennünk. Legyen hát ez a szándék látható gyülekezeteink költségve¬tésében is!

Részletesen is bemutatom, hogy a gyülekezet költségvetése hogyan tartalmazza a különféle missziói célokra szánt összegeket:

A költségvetés II. fő címe: Gyülekezeti élet szükségei

2.) Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok (szeretetvendégségek, családi délutánok, gyülekezeti reggelik, stb....) 120.000 Ft
3.) Konfirmandusok (mindegyik kap ajándékba Bibliát, énekeskönyvet) 20.000 Ft
4.) Közlekedési költségek (misszió célú utak) 300.000 Ft
5.) Legátum(fontos a jövendő lelkészképzés támogatása) 32.000 Ft
6.) Énekkar(felnőtt és ifjúsági énekkar, szolgálnak minden keresztelésnél esküvőkor, evangélizáción, úrvacsorás istentiszteleteken és ünnepeinken) 32.000 Ft
7.) Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat (gyülekezeti látogatásnál lelki¬pásztorok, körzetgazdák ajándékokat adnak, szükség szerint mást is) 120. 000 Ft
8.) Gyermek-ifjúsági munka(minden nyáron 4 tábor van, vasárnapi iskolá¬soknak segédanyagok, kirándulások, játszó délutánokra játék és élelem, stb...) 150.000 Ft
9.) Karácsony (150 gyermeknek karácsonyi csomag, 180 egyedül élő
idősnek Ref. falinaptár + ajándék, karácsonyi istentisztelet
után, újévkor igés kártyanaptár ajándékozása) 120.000 Ft
10.) Vendék szolgálók ellátása 20.000 Ft

A III. főcím: Igazgatási szükségletek:

9.) Kiküldetési és közlekedési költségek (itt van tervezve 4 presbiter és 4 missziói munkás konferenciái részvételéhez a gyülekezet támogatása) 100.000 Ft

A VI. főcím: Egyéb szükségletek

1.) Adományok, segélyek (Kárpátaljának, Erdélynek, más gyülekezetnek, rászorulóknak adott segély, gyógyszersegélyek, itt szerepelnek a missziós célokat szolgáló könyvek, igehirdetési kazetták, stb...) 150.000 Ft
10.) Előre nem látható kiadások (gyülekezeti újság, melyet minden refor¬mátus ingyen kap) 52.000 Ft

A 9 milliós éves költségvetésben így több mint 1 millió Ft a közvetlen és a közvetett misszió célját szolgálja.

KÉRDÉSEK

1. Mit jelent az engedelmesség a Biblia szerint?
2. Elfogadod-e a Bibliából, hogy tizedet kell fizetni? Mire adod a tizeded?
3. Van-e missziói terve a gyülekezetednek és jónak tartod-e?
4. Te mit értesz a misszió gyakorlatán az életedben?
5. A családi alkalmakat, vagy a rétegalkalmakat részesítenéd előnyben a gyülekezetedben?
6. Volt-e olyan gondolatod, hogy a gyülekezeti énekkar énekeljen a falunapon, vagy az ifjúság előadjon egy evangéliumi történetet a kultúrházban?
7. Milyen kapcsolatai vannak a gyülekezetednek vagy zárt gyülekezetben élsz?
8. Milyen formában foglalkozik a gyülekezeted a frissen megtért emberekkel?
9. Emlékszel-e valakire, aki ISTEN eszköze volt a megtérésednél ?
10. Kötelességednek tartod-e a rokonságod körében a missziót, milyen missziót végzel a családodban?