Címlap

6.21 Felnőtt konfirmációhoz javasolt témák, amiről jó, ha a presbiter is tud

Szentháromság

Prédikációrészlet Joó Sándor: Élő reménység c. könyvéből

Soha ne felejtsük el hogy az Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És hadd valljam meg, hogy én meg őrülök is annak,hogy a számomra ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a lénye. Nem is tudnék hinni olyan Istenben, akit minden tekintetben meg tudnék érteni. Akit az én emberi logikám kategóriái közé be tudnék fogni. Hiszen ez azt jelentené, hogy fölibe kerekedtem, birtokba vettem, sőt, kiderülne róla, hogy én magam csináltam. A saját fantáziámmal alakítottam ki. Istennek a lényege, a léte mindig misztérium marad, és az Ő lénye körüli misztériumot még az Ő önmagáról adott kijelentése sem oszlatja el hanem inkább csak kibontja. Igen, magát a misztériumot bontja ki és részletezi, amikor Ő önmagát így jelenti ki a Biblia szavain keresztül, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Ugyanezt a misztériumot fejezi ki az az Ige is, amit az előbb olvastam fel, hogy ezt mondja a magasságos és fenséges, aki örökké létezik, hogy: „Magasságban és fenségben lakozom, de a megrontott és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosoknak a lelkét és megelevenítsem a megtörtnek a szívét.” Próbáljuk csak ezt egy kicsit részletezni, mert benne van az egész Szentháromság. Tehát azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakik az Isten. Magasságban, természetesen nem helyileg, hanem minőségileg magasan. Azt jelenti ez, hogy fölötte mindennek, ami van, tehát az Isten nem egy darabja ennek e világnak, hanem rajta kívül és fölötte álló hatalom. És szentségben, azt mondja, tehát abszolút tökéletes tisztaságban, ilyen fényben, aminek nincs árnyéka, olyan hozzáférhetetlen világosságban, ami számunkra teljességgel megközelíthetetlen. Olyan lényegi távolságban, ami nem hidalható át sem gondolattal, sem érzéssel, sem fantáziával, sem akarattal, sem a leghatalmasabb távcsővel. Istennek ezt a mindenek fölött uralkodó dicsőségét, titokzatosságát fejezi ki ez a szó, hogy Atya.
De a titokzatosságot még csak növeli az, hogy ugyanez az Atya nemcsak magasságban és szentségben lakozik valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor a megrontottal és az alázatos szívű emberrel is. Tehát nemcsak fölöttünk van valahol, hanem egészen velünk is van olyan valóságosan, mintegy sorstárs, barát, testvér, tehát az, aki egészen fölötte van az emberi életnek, ugyanakkor egészen benne is van az emberi életben. Annyira, hogy részt vesz az életünkben, szolidáris velünk, bánatunkban és a szomorúságunkban, mellénk áll a küzdelmeinkben, leül együtt velünk az ebédelő-asztalunkhoz, magához veszi a bűneinket, velünk jön a halálunkba és mindezt olyan valóságosan és olyan természetesen, hogy mindezt kézzelfogható formában szinte megmutatta ezt a Názáreti Jézusnak a személyében, aki tényleg végigélt egy egész emberi életet itt közöttünk a születéstől a halálig. Tehát annak a magasságos és szentséges Istennek ezt az életre-halálra való szolidaritását fejezi ki ez a szó, hogy Fiú, vagy Jézus. És hogy még nagyobb legyen a titokzatosság, ugyanez az Isten nemcsak a fölöttünk lévő szféra titokzatosságában, nemcsak a velünk való sorsközösségben akar élni, hanem ugyanakkor bennünk is. Tehát valahol a lelkünkben, valahol a szívünkben, ahogyan Ő mondja, hogy „megelevenítsem az alázatosoknak a lelkét és megelevenítsem a megtörteknek a szívét.”
Tehát ez a magasságos és felséges Isten benne akar lenni a mozdulatainkban, benne akar hatni a szívünkben, a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a szeretetünkben, az imádságunkban, a szolgálatunkban, az orvosi, a mérnöki, a háziasszonyi, a gyári munkási munkásságunkban, benne akar lenni a művészi alkotásunkban, mint ihlető és mozgató erő, mint megelevenítő és jóra vezérlő, és tisztogató égi hatalom. Istennek ez a bennünk élő és bennünket éltető titokzatossága az, amit így nevezzünk, hogy Szentlélek.
Íme a teljes Szentháromság titka. Ugyanaz az Isten fölöttem, mellettem és bennem. Ugyanaz az Isten a magasságban és mégis a mélységben, távol és mégis közel, elérhetetlenül és mégis bennem. Elképzelhetetlen és mégis megtapasztalható a valóságban. Megközelíthetetlenségben és mégis a legszorosabb életközösségben velem. Valahogy olyan formán, mint a mérhetetlen távolságban ragyogó nap, amelyik a maga sugarával eléri a földet és ragyogó világosságával és életadó melegségével betölti a szobát. Ezt a dinamikus feszültséget fejezi ki az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága az egy igaz Istenben! De mindennél világosabban mondja ezt Ő maga, amikor azt mondja, hogy „magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosnak a lelkét és megelevenítsem a megtörtnek a szívét.”

Kicsoda a Szentlélek?

Szentháromság Isten: Atya-Fiú-Szentlélek. Jézus mennybemenetele
után 10 nappal kezdődik korszaka. Pünkösd: lángnyelvek és szél je-
le. Szentlelke által Jézus Krisztus egyszerre mindenütt ott lehet és
munkálkodhat. Hasonlattal élve: az erőmű és a ház között a vezeték
biztosítja az összeköttetést. Elvágott vezeték: nincs áram és nem mű-
ködik semmi. Isten Szentlelke: összeköt az atyai házzal, s ami a
mennyben valóság, az általa valóság a megváltottak életében..
Személy.
Munkái:
a.) az Ige által újjáteremti halott lelkünket Ján 3,5;
b.) megajándékoz Jézussal – ApCsel 2,38;
c.) Jézust állítja a középpontba és dicsőíti Ján 16,14
d.) Isten gyermekévé válásunkról bizonyságot tesz Rm 8,16
e.) Isten gyermekeit vezeti Rm 8,14, megerősít Ef 3,16
f.) Az Isten nélkül bűn-gyümölcsöket termő életünket (Gal 5,19-
21) isteni természettel ajándékozza meg, amely a Lélek gyümöl-
csét termi már: szeretet, öröm békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22)
g.) A Szentlélek Isten kegyelmi ajándékokat osztogat, amivel al-
kalmassá tesz Isten országának építésére (1Kor 12 és 14; Ef 4)
Ezek között nem válogathatok, hanem a Szentlélek tudja, hogy
mi a legjobb nekem. A hamis Lélek ezt próbálja utánozni: pszic-
hés hatású összejövetelek (dicsőítő, gyógyító stb). Az adományo-
zó: az ember (kézrátétellel). Mindig azokat válogatják, amitől
az ó ember lesz nagyobb.
h.) betagol a Krisztus-testbe 1Kor 12, 12.kk
i.) A Szentlélek az öröm Lelke: Rm 14,17
j.) A Szentlélek az erő, szeretet, józanság lelke 2Tim 1,7
k.) A Szentlélek Isten gyermekeit be akarja tölteni Ef 5,18
l.) Isten azt kéri: A Lelket meg ne oltsátok 1Thess 5,19 – ne
védjük bűnünket és bűnös természetünket, ó emberünket. A meg-
alázkodás a Szentléleknek ad nagyobb helyet.

A B I B I L I A

Egy római katolikus orvos amikor elolvasta a Hegyi beszédét Jézus Krisztusnak, felkiáltott: vagy ez a könyv nem igaz, vagy mi nem vagyunk igazi hívők.
Páratlan könyv az egész történelemben.
Biblosz=könyv, biblia=könyvek
2 nagy része van: ószövetség:37 könyv: 3 nagy csoportra osztját:
1.) Történeti, 2.) tanító írások, 3 prófétai iratok
Újszövetség: 27 könyv, 3 nagy csoportja van:
1.) Történeti, 2.) tanítói iratok(levelek) 3.) prófétai irat
Szerzője: Isten. Írói: államférfiak, királyok, próféták, orvos, vámtiszt, halászok, teológus, pap, pásztor, nők stb.
Ószövetség nyelve: héber, újszövetség nyelve: görög.
Kb. 1500 év alatt írták le. Másolására pontosan vigyáztak. Megbízható. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítást Károli Gáspár készítette 1590-benVizsolyban.
Minden embernek vannak az élet eredetével kapcsolatos kérdései. Ezekre sok filozófus igyekezett választ keresni. Ám ezek a filozófiai rendszerek nem tudnak megválaszolni sok kérdést.
A Biblia Isten kijelentése (önmagáról, a teremtéstől, emberről, bűnről, üdvtörténetről stb.). Isten levele hozzád, amelyben bemutatkozik, és elmondja, mi az ő isteni terve életeddel, milyen jövőt készít.
Egy teológiai professzortól megkérdezték: mit jelent önnek a Biblia, hiszen ismeri héberül és görögül. Válasza: Mindig kegyelmes Atyám arca néz rám belőle.
A Biblia lelki kenyér. Ezért annak, aki Isten országában él, naponta szükséges lelkét ezzel a lelki kenyérrel táplálnia.
A Biblia dióhéjban: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Ján 3,16).

Bibliai történetek

I. Mi az irgalmas samaritánus történetének mondanivalója? Lukács10.23-37
Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy kit szeressek, kinek segítsek, mi talán válogatnánk az emberek között a saját szempontjaink szerint. Jézus azt tanítja ebben a példázatában:
1.) Bárki eshet bajba, szeretteink, barát, ellenség, a baj az baj.
2.) Ha a saját kötelességünknek akarunk eleget tenni, lehet, elszalasztjuk azt, amit Isten bíz ránk (lelketlenné lehetünk)
3.) Az irgalom cselekvő szeretet, amely azt adja a másiknak, amire éppen szüksége van.
4.) Az irgalom nem számolgatja: mibe fog nekem ez kerülni?
5.) Az irgalom nem annak örül, ha viszonozzák, hanem annak, hogy szeretetet adhatott.

II. Mi a tékozló fiú történetének mondanivalója?Lukács 15.11-32

Az atyát egyik gyermeke sem szereti. Az egyik testileg is elszakad tőle, a másik csak lélekben. Ám mindkettő kimutatja lázadását. A példázat Isten és az emberek kapcsolatáról szól. A kisebbik fiú maga kezébe igyekszik venni sorsát, a nagyobbik a vallásos embereik tipikus képe. A példázat tanítása:
1.) A mennyei Atya mindenkinek adott (élet, tehetség stb).
2.) A magunk kezébe vett dolgok mind tönkremennek és elfogynak Atyánk nélkül.
3.) A lázadó embernek szüksége van átélnie az Isten nélküli szükség állapotát.
4.) A felszínes ember nem néz magába és nem látja meg, amit a tékozló fiú meglátott és kimondott: Atyám, vétkeztem.
5.) Az Atyához hazamenetelt, a megtérést nem pótolja semmi.
6.) Az Atya mással vár, mint amire számíthatnánk: ítélet helyett teljes kegyelemmel és szeretettel, visszafogadva és visszahelyezve Isten-gyermeki mivoltunkba.
7.) A vallásos lelkület nem jut tovább, csak az ítélkezésig.

III. Mi a különbség a gazdag ember és Lázár között? Az üdvösség eldől a halállal, nincs visszajárás. (Lukács 16,19-31)

Jézus arról a világról beszél, amit egyedül csak Ő ismer, mi nem.
A példázat két ember típusról szól:
Az egyik az, akinek úgy tűnik emberi oldalról, minden sikerül.
A másik az, aki emberi mérték szerint nem vitte sokra. Talán szerencsétlennek érezhetné magát a koldus. Vegyük sorra a különbségeket:
a.) az egyiknek nincs neve, a másik, Lázár = Isten megsegített. Jel 21,27:a mennybe csak az megy be, akinek nevét beírta Isten az élet könyvébe, amely a Bárány Jézus Krisztusé
b.) Az egyik gazdag, a másik szegény - de csak a földön.
c.) A gazdag szívtelen, Lázárnak a kutyák nyalják sebeit.
d.) A halál napvilágra hozza a lelki különbséget: a gazdag felébred a pokolban, Lázárt Istennél vígasztalják örökre.
e.) Hiába kér a gazdag isteni segítséget előbb saját magának, majd még élő testvéreinek. Isten a kijelentést adja segítségül: Van Bibliánk. Higgyünk isten szavának!

IV. Mi a különbség a farizeus és a vámszedő között? Az ISTENNEK tetsző imádság. Lukács 18,9-14)

Mindkettő Istenhez megy a templomba. Mindkettő megszólítja Istent. Isten hatalmas, mindenható, de Krisztusban szerető édesatya, aki nem csak kijelentését adja nekünk a Bibliában, hanem atyai szeretettel várja a mi válaszunkat. E tekintetben van alapvető különbség a két Isten elé álló ember között:
a.) a farizeus a magát jónak tartó, vallásos ember képe, a vámszedő a megtérő, bűnbánó bűnös ember képe
b.) A farizeus arról beszél, amit ő ad Istennek, a vámszedő arról beszél: ő nem tud adni bűnös életén kívül semmit Istennek
c.) A farizeus külső dolgokat ad (tizedet bizonyos dolgokból), a vámszedő az életét adja
d.) Aki tele van önmagával, az nem kap semmit, aki bűneit önti ki szívéből isten előtt, az teljes bocsánatot kap

V. Mit értett meg Péter Krisztus ajándékozó szeretetéből?
A saját nyomorult voltát. Luk 5,1-11

Péter egész éjszaka halászott. Üres maradt a háló – üres volt a lelke.
Jézus Krisztus ekkor kérezkedett be hajójába. Tanította az embere-
ket arra, kicsoda Isten, mit akar velünk. Majd Pétertől azt kéri: men-
jenek halászni. Péter Jézus szavára kiveti a hálót. A háló megtelelik
hallal, pedig nappal nincs ideje a halászásnak. Péter ezen elgondol-
kozik, és Jézusban Istennel találkozik.
Tanulságok:
1.) Minden ember lelke üres Jézus nélkül.
2.) Ha Jézus kér valamit, tegyük meg mindig bízva benne, mert
Ő nem akar rosszat.
3.) Jézus ajánékozó, adni akaró Isten.
4.) Péter Jézussal találkozva a meg nem érdemelt ajándékok
Láttán bűnösnek látja magát.

VI. Milyen szívvel hallgatjuk Isten szavát? Magvető példázata Lukács 8,4-15

Jézus összehasonlítja a magvető embert és az Íge-magot vető Istent.
A mag az Isten beszéde. A talaj a szívünk. 4 féle ige hallgatót sorol
fel Jézus: az Úton lévő mag = aki hallja Az Isten szavát, de nem hat rá, nem érti meg.
Elveszi tőle az Ördög. Köves = aki hallja, örül neki, de az Ördög ki-
nálata (=kísértés) fontosabb, mint az Istennek engedelmesség, Tövi-
ses = együtt él Isten szava, valamint a gondok, a gazdagság, a földi
dolgok előrébb kerülnek, mint Isten dolgai. Jó föld = aki hallja Isten
szavát és engedelmes szívvel megcselekszi. Az ilyen élet bőven terem
(30, 60, 100-szoros termés).
Tanulságok:
1.) Isten gazdagon vető Isten, akkor is, ha csak ¼-e fog teremni.
2.) Csak Isten szava hordoz örökéletet.
3.) Az Isten szavának hallgatása felelősséggel jár.
4.) Isten nem azt nézi, hogy hallgatom-e szavát, hanem hogy enge-
delmeskedem-e neki?
Csak az engedelmes élet hoz sok gyümölcsöt Istent dicsőítve ezzel.
5.)

VII. Hogyan kapott Zákeus üdvösséget – és hogyan kaphatunk mi?
Lukács 19,1-11

Névadás az ÓSZ-ben: szülők óhaja (mivé legyen a gyermekük)
Zákeus = tiszta. Foglalkozása: megyei vámparancsnok. Kollaboráns
és korrupt. Megvetett, kiközösített gazdagsága ellenére. Valakitől
(Lévi?) hall hitelesen Jézusról, aki egész másként közeledik a bű-
nösökhöz. Csillapíthatatlan vágya: látni Jézust. Jézus megszólítja,
ő örömmel fogadja otthonába. S bár Jézus egy szót nem szól bűneiről,
ő mégis azok rendezésébe fog. Jézus „megtaláltnak” nyilvánítja.
a.) Tisztának kellett volna lennie, rájött, hogy nem az
b.) Hall Jézusról és tudja: csak neki kell elrontott életem
c.) Jézus Zákeusért kitérőt tesz Jerikó felé, hogy találkozzanak
(kezdeményező mindig Isten)
d.) Jézus bebocsátást kér Zákeus otthonába, életébe
e.) Jézus jelenlétében bűn lesz a bűn – elkezdi rendezni

VIII. Hogyan tért meg a megfeszített lator? Lukács 23,38 – 43

Már Ézsaiás próféta megmondta, hogy az Úr szenvedő szolgája gonosz-
Tevők között fog kínos halált halni. Amikor Jézust viszik a Golgotára,
2 másik kereszthalálra ítélt is megy vele, akiket ott megfeszítenek.
Először mindkettő Jézus ellen fordul. Később a jobb oldali magába száll,
Magát büntetésre méltónak látja. S ahogy Jézust látja szenvedni, tűrni,
a szidalomra nem szidalommal válaszolni, a megfeszítőiért, kigúnyoló-
iért imádkozni, meglátja benne a Megváltó dicsőségét. Hozzá fordul, és
a dánieli prófécia értelmében kéri: emlékezz meg rólam, mikor eljösz
királyságodban.
a.) Látta Jézust szelíd, csendes szívvel hordozni szenvedést, gúnyt
b.) Látta, hogy Jézus nem a maga, hanem mások bűnéért hal meg
c.) Felismerte saját örök ítéletre méltó voltát
d.) Kihasználta az egyetlen – utolsó alkalmat: Jézustól életet kért
e.) Jézus a halál utáni együtléttel – örökélettel – ajándékozta meg.

Hogyan él Krisztus megváltott gyermeke?.

1.) Üdvbizonyosságban
Akit Jézus krisztus megváltott az Ördög és az örök halál (=kárhozat) rabságából, az bizonyosságot nyer, hogy Isten gyermeke (János 1,12). Ez a bizonyosság azonban nem egy magamnak bebeszélés, hanem a Szentlélek bizonyságtétele a szívemben (Róma 8,16). Aki Jézusé, az biztosan hiszi és tudja, hogy „senki ki nem ragadja” Jézus kezéből (János 10,28).
2.) Harcban
A megváltott ember is harcos. Eddig a bűn harcosa volt. Most Jézus Krisztus harcosa, aki a fővezérre figyel, neki engedelmeskedik és vele győz. Ehhez fel kell öltöznünk a lelki fegyverzetet (Efézus 6,11-19). De tudnunk kell: ez a harc győztes harc, mert Jézus győzött. Ez a harc a hit harca, nemes és szép harc (1Timóteus 6,12, 2Timóteus 4,7-8). Nem emberek ellen folyik, hanem lelkünk tisztaságáért és lelkek megmentéséért.
3.) Gyümölcstermő életet élve
Jézus azt kéri: maradjatok énbennem és én is tibennetek (János 15,1-8.18). Ebben az esetben sok gyümölcsöt terem az életünk. Aki nem terem gyümölcsöt, arra ítélet vár. A Szentlélek gyümölcse a Galata 5,22-ben van leírva.
4.) Krisztus várásában
Jézus Krisztus megígérte, hogy övéi a földi élet után hozzá mennek, akik visszajövetelekor még élnek, azok is hozzá mennek az örök életbe és örök örömbe. Ott nincs többé kísértés, bukás, halál, fájdalom, könny, elmúlás. Ott tökéle-tesen részesülünk Jézus Krisztus örök győzelmében.
A hívő ember legfontosabb feladata: mindig, mindenütt, mindenben: NÉZZ JÉZUSRA!!!

Felnőtt konfirmáció kérdései:

1./ A Bibliából:
a.) Mit értett meg Péter Krisztus ajándékozó szeretetéből? Lukács 5,1-11
b.) Milyen szívvel hallgatjuk Isten szavát? Luk 8,4-15
c.) Mi az irgalmas samaritánus történetének mondanialója? Lukács 10,25-35
d.) Mi a tékozló fiú történetének mondanivalója? Lukács 15,11-től
e.) Mi a különmbség a gazdag ember és Lázár között? Luk 16,19-31
f.) Mi a különbség a farizeus és a vámszedő között - ma is? Lukács 18,9-14
g.) Hogy kapott Zákeus üdvösséget - és hogy kaphatunk mi? Lukács 19,1-10
h.) Hogyan tért meg a megfeszített lator? Lukács 23.38-43

2.) Heidelbergi káté 1. kérdés – felelete:
Mi neked életedben és halálodban egyetlenegy vígasztalásod?
Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megvál-tómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőríz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.
Heidelbergi káté 54. kérdés - felelete :
Mit hiszel az egyetemes keresztyén anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Ígéje által az igaz hitben magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

3.) Órai anyagból:
a.) Kicsoda Isten? b.) Kicsoda az ember? c.)Kicsoda Jézus Krisztus? d.) Mi Isten rendje?
e.) Kicsoda a Szentlélek f.) Mi a bűn
g.) Mi az újonnanszületés és hogyan írja le a Biblia? h.) Hogyan él Krisztus megváltott gyermeke?

4.) Szó szerint megtanulandók:

a.) Apostoli hitvallás
b.) Úri imádság
c.) Tizparancsolat (Bibliában 2Mózes 20,l-től)
d.) Úrvacsorai imádságok:
Úrvacsora vétele előtt: Uram Jézus, bűnbánattal kereslek,
tekintsd azt, hogy hiszek benned s szeretlek.
Szent vacsorád a reményben bíztasson:
hogy bocsánat s örök élet a jussom - Ámen.
Kenyér vételekor: Mivel a bűneim számtalanok s nagyok
Uram, halálodnak én is oka vagyok.
De mert halálomért üdvösségem leszen:
Magasztallak, mikor a kenyeret veszem - Ámen.
Kehely vételekor: Tudom, Uram, úgy van ahogy megígérted,
Minden bűneimtől megtisztít a véred.
Most, mikor a kelyhet veszem a kezembe,
Drága ígéreted vésd újra szivembe - Ámen.
Úrvacsora vétele után: Uram, légy áldott, hogy üdvösséget adtál,
Erről asztalodnál most is megbíztattál.
Ígéd és Szentlelked segítsen énnekem,
Hogy Teneked kedves legyen az életem - Ámen.