Címlap

6.22 Templom és iskola. Szolgálatra nevelés a Ref. Egyházi iskolákban

Templom és iskola. Szolgálatra nevelés gyakorlata az egyházi iskolában.
Hörcsik Imre isk. igazgató
(Dunamellék)

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!”
(Zsolt.100,2)

Amikor 1990-től – 42 évnyi elnyomásban, iskoláinktól megfosztottan létezés után – a meg nem szűnő KEGYELEMBŐL újra lehetőséget kapott a Református Egyház, hogy megszervezze, újra indítsa az oktatási intézményeit, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége és presbitériuma nem késlekedett, hanem a cselekvés útjára lépett.
Visszaigényelte elrablott épületeit és megszervezte iskoláinak újraindítását.
Elsőként – 1990. tavaszán – a Református Gimnázium beiskolázásának nagy feladatához látott az iskolafenntartó egyházközség.
Már ekkor úgy döntött a nagytiszteletű presbitérium, hogy néhány év múlva az Általános Iskola életre hívása is meg fog történni.
Isten kegyelméből így is lett.
1994 év tavaszán meghirdettük az általános iskola első osztályába történő jelentkezés lehetőségét.
Alulról építkező iskolát terveztünk, mely visszanézve is a legjobb döntésnek bizonyult. Miért?
- mert az egyházközség hirdette meg a jelentkezést,
- mert kiválaszthattak a szülők bennünket a több mint 20 kecskeméti iskola közül,
- mert megszabhattuk a belépés feltételeit,
- mert kiinduló pontként – mint a sziklára épített város - meghatározhattuk, hogy Isten igéje a vezérfonalunk,
- mert az iskola programjában a keresztyén nevelést tettük az első helyre.
Mert hittük - Istenben bízva hihettük -, hogy nagy tervünkkel mi csak szolgáljuk Istent és Ő, aki elvégzi a lelkek formálását, kirendeli a szolgálatba állók sorát és megadja az Ő igéjét a szomjúhozóknak évről-évre.
Mindenekelőtt azok a családok kerestek meg bennünket, akik többé-kevésbé kapcsolódtak a református egyházhoz (közvetlenül vagy felmenőik útján).
De jöttek vágyakozók az egyházhoz kötődés nélkül is. Azután jöttek olyan családok, akik csak a jó hírű iskolát akarták gyermeküknek.
Az iskola – mint az egyház veteményeskertje - a misszió kézenfekvő és áldott lehetőségét adta számunkra.
Ugyanakkor mindannyian – lelkészek, tanárok, igazgató – láttuk azt is, hogy mindez hatalmas felelősség is egyben.
Lépésről-lépésre építkezve láttuk, hogy ezt a nagy feladatot csak jól szervezetten, tematikusan felépítve szabad és kell elvégeznünk.
Ennek megfelelően az alábbi gyakorlatot alakítottuk ki a Kecskeméti Református Általános Iskolában

Első szülői értekezlet (Az iskola pedagógiai programjának bemutatása, és a keresztyéni nevelési elvek ismertetése)

Befogadó Istentisztelet (A már felvett kisdiákok és szüleik gyülekezeti közösségbe való befogadása családi Istentisztelet keretében)

Emmaus házban töltött két nap (Leendő első osztályos diákok és tanítóik együtt töltött napjai a Kecskeméti Református Egyházközség Konferencia házában. Célja az osztályközösség megteremtése, a szülők ismerkedése egymással és megismerése a tanítók által, az iskola egyházi szellemiségét hordozó kezdő lépések megismerése – énekek, asztali áldás, Sámuel története, bábozás, stb.)

Hittan, egyházi ének (Az iskola kötelezően előírt és gyakorolt tantárgyai, melyek keretében a bibliai ismeretek mellett az egyházi gyakorlatra történő szellemi felkészülés is helyet kap.)

Szülői hittan (Az intézményükbe került diákok szüleinek szervezett hittanórák, melyek a diákok tananyagában történő eligazodást segítik.)

Családi hétvége az Emmausban (szülők, gyermekek, lelkészek, tanítók – közösségi napja, melynek keretében előadás és közösségformáló játékokra kerül sor.)

Családi Istentisztelet (Havonta egy vasárnapon 11-órára hívjuk a családokat Istentiszteletre, melynek liturgiájában az iskola éves rendje szerinti beosztással diákok, tanárok, szülők is szolgálnak.)

Konfírmandus hét az Emmaus házban (A konfirmált tanulóink – Ref. Általános iskola, Ref. Gimnázium és a városi ifjúság - együtt töltenek egy hetet a nyári szünet idején.)

Szolgálatok az Istentiszteleteken:

Reggeli Istentisztelet (A gyülekezet 7,15 órakor kezdődő reggeli áhítatán a diákság osztályközösségekben vesz részt. Ezeken az alkalmakon a lekció olvasását és az imádság szolgálatát mindig diák végzi, tanéves beosztással, az Általános Iskola és a Gimnázium egyeztetett szolgálati rendje szerint.)

Hétkezdő áhítat (A Református Általános Iskola diáksága és tanárai hétfőn reggel az első tanítási órában hétkezdő áhítaton vesznek részt a templomban. A diákság szolgálata mellett az Igazgató a hét aktuális feladatait ismerteti és a korábbi történések eredményeit névszerinti felsorolással közzéteszi.)

Tanárok, tanítók bizonyságtétele (Minden tanévben egy héten át a reggeli Istentiszteletek keretében a lekció olvasás, imádság és az igehirdetés szolgálatát tanítók és tanárok végzik. Ezek a bizonyságtételek nemcsak az érintetteket, hanem a diákságot is erősítik hitük megélésében.)

Vasárnapi Istentisztelet (Minden vasárnap 9-órakor kezdődő Istentiszeteletünkön a lekció olvasás szolgálatát a Gimnázium diákja végzi.)

Családi Istentisztelet (Minden hónapban egyszer a Gimnázium és azt követő vasárnapon pedig az Általános Iskola családi Istentiszteletére kerül sor 11-órakor.)

Tanévnyitó, tanévzáró Istentisztelet (Ünnepi együttlétek a gyülekezet és az iskolai közösségek számára, melyek a hálaadás minősített alkalmai.)

A Református Általános Iskola diákjainak egyéb szolgálatai.

Családi gyermekdélután (vasárnap délután, havonta gyermekek és szülők számára.)

Adventben – kántálás (népszokás és hagyomány ápolása egyházi tartalommal, melyet évente a 2. osztályosok szolgálatával szervezzük meg.)

Pünkösd - pünkösdölés (A népszokás megőrzése. Az iskola rendje szerint a 4. évfolyamos tanulók végzik az iskolában és az egyházközség felnőtt munkatársi közösségeiben, valamint a Sion Nyugdíjas Ház lakói számára)

Diakóniai, szeretetszolgálati munkánk a tanárok és a diákok szoros együttműködésén alapszik. Ennek keretében használt ruha vásárt szervezünk a rászorulóknak, a karácsonyi vásár bevételével pedig a gyülekezet szegényebb sorsú tagjait támogatjuk. Részt veszünk a „cipősdoboz akcióban”, elsősorban a határon túli Tivadarfalva és Magyarbikal gyülekezeteit támogatva.

Az iskolai papírgyűjtés bevételével a Bethesda Kórház gyógyító tevékenységét segítjük.

Természetessé vált, hogy iskolánk bajba jutott családjait, beteg diákokat és tanártársakat perselypénz adománnyal, vagy céladománnyal támogatjuk.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyülekezet szükségeinek hordozását, így gyűjtöttünk a templomtorony, az orgona és a szószék felújítására.

Karácsonykor a szeretet jegyében műsorral és szerény ajándékokkal keressük fel a kórházban lévő betegeket, a börtönben lévőket a börtön lelkész szolgálata mellett, de ugyanígy felkeressük az egyházközségünk idősotthonában lévőket és a Református Pálmácska Óvoda kicsinyeit.

Mindezeket az elmúlt 16 év iskolai gyakorlatában alakítottuk ki. Számos áldás kísérte lépéseinket, melyek megerősítették pedagógiai és hitéleti munkánkat.

A gyermekek életében kibontakozó hit szülőket juttatott el egészen a konfirmációig.
A megtapasztalások „távolról érkező” családok életét változtatták meg és kötelezték el Őket az egyház iránt. Mélységek és egyéni nehézségek láttán szívek nyíltak meg az adakozásra és így formálódott igazi lelki közösséggé is az Általános Iskola szülői kapcsolatrendszere.

Mi, akik e szolgálat életre hívására, szervezésére és működtetésére hívattattunk hisszük, hogy Isten rendelte egymás mellé e közösség lelkipásztorait, tanárait és az egyházi oktatást szívükbe fogadó családokat.

Iskolánk 1994-ben választott igei mottója és nevelésünk pedagógiai hitvallása:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Péld. 22,6)