Címlap

A tizparancsolat és a hegyi beszéd összevetése

Tariska Zoltán

1
Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd a Biblia két kardinális tanítása az emberi élet alapnormáiról. A mai napig minden olyan társadalom és ország, amelyik valamit is ad az emberi értékekre és a rendre, – ha más szavakkal megfogalmazva is –, a bibliai 10 parancsolat alapján áll.
A 10 parancsolatot Mózes 2.könyve 20. részében találjuk meg a Bibliában.
Hegyi Beszédet, pedig a Máté evangéliuma 5-6-7. fejezetében olvashatjuk.

1.2.
Természetesen van azonosság mindkettőben, hiszen ugyanabból a forrásból, az embert teremtő Isten, amely szeretetéből fakad az embernek értékes életet kinál.

1.3.
Különbözőségük abban rejlik, hogy a 10 parancsolat az ószövetség, az Isten és választott népe (a zsidóság) közti szövetségkötés dokumentuma, míg a Hegyi Beszéd az emberré lett Isten törvényértelmezése, törvényalkalmazása. Új szövetséget köt Isten, aki szeretetéből a lelkileg elveszett emberért Jézus Krisztusban odaadta, az embernek, aki elvesztette Istent és ezzel együtt az életét. Ez a szövetség pedig mostmár nem egy népnek szól, hanem az egész világnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen“ (Jn 3,16).

1.4.
Isten az első emberre rábízta a teremtett világot. Ez felelősséget jelent. Ezért az ember nem létezik felelősség nélkül. Így ha szembesül bárki az eredeti, isteni tervvel: mire is teremtett Isten engem, úgy fel kell tennie egy kérdést: mit cselekedjek, hogy felelősségteljesen éljem életemet? Ez az etika alapkérdése.

1.5.
Az etika görög szó, szokást, megszokást, erkölcsöt jelent. Csak a gondolkodó ember ismeri az etikát. A gondolatok szintjén kérdések fogalmazódnak meg benne. Az ember kutatja élete értelmét, célját, jövőjét, felelősségét, feladatát, küldetését, helyét a világ-ban, az individuum helyét a közösségben. Eközben megfogalmazza azokat a helyes cselekvési lehetőségeket, amelyek alapján emberi életet lehet és érdemes élni. Etikus ember az, aki egy bizonyos filozófiai rendszer normái alapján cselekszik.

1.6.
Anélkül, hogy felsorolnánk a különféle filozófiai rendszereket, látnunk kell világosan, hogy a bibliai etika alapjaiban különbözik pl. a középkortól a mai napig oly virágzó humanista etikától, amelynek az ember a középpontja, és amelyik az embert alapvetően jónak tartja. Merőben különbözik a materializmus etikájától, amelyik az embert is és minden élettevékenységét az anyagelvűség alapján akar magyarázni, s amelyik nem ismeri a lélek szót.

2.1.
A 10 parancsolat a mindenható Isten és választott népe közti szövetségkötés alapokmánya.
Egy indikativusszal indul: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából“ (2Móz 20,1)
Az ószövetségi ember számára Istenéte nem volt kérdés. Minden népnek megvoltak a maga istenei. Ám Isten és istenek között mélységes nagy különbség van. Az isteneket valóban a világmindenségben magát kicsinek, kiszolgáltatottnak, védtelennek érző ember alkotta. Az élő Isten, aki mindenható és teremtő, Ő az univerzumot alkotta, s benne minket is. Elég csak a nemrég történt bejelentésre hivatkoznom, mely szerint megfejtették az emberi géntérképet, mely 3,1 milliárd betűből, de még pontosan nem ismert kapcsolatokból áll. Ezt a programot valakinek meg kellett írnia.

2.2.
A magyar nyelvű bibliafordításokban ezt 10 imperativuszban megfogalmazott mondat követi. Fontos megállnunk annál a ténynél, hogy az eredeti héber igeragozás szerint ezek a mondatok az első mondathoz hasonlóan fordíthatók a ne...ölj, paráználkodj, lopj stb. helyett így is: nem kell...ölnöd, paráználkodnod, lopnod stb. Természetesen ez csak akkor igaz, ha az ember önmagát, embervoltát, értékrendjét nem relativizálja, hanem elfogadja Istent, mint egyetlen objektiv létezőt, s mindent ehhez az objektiv Istenhez mér, szab és igazít.

2.3.
A 10 parancsolat 2 nagy csoportra oszlik:
az első 4 parancsolat az embernek Istennel való kapcsolatára tartalmaz határozott útbaigazításokat:

1.) Ne legyenek idegen isteneid én előttem;
2.) Ne készíts isten kiábrázolásokat, semmit ne imádj, tisztelj,
semmiben ne bízz az egyedüli láthatatlan Isten helyett;
3.) Isten nevét ne mondd ki hiába;
4.) Ne vond ki magad az Istennel való közösség ápolásából!

A második 6 parancsolat az embernek a másik emberrel való kapcsolatára vonatkozik:
5.) Tiszteld szüleidet;
6.) Ne ölj;
7.) Ne paráználkodj;
8.) Ne lopj
9.) Ne hazudj;
10.) Ne kivánd, ami nem a tied!

2.4.
A 10 parancsolatot más megfogalmazásban tekinthetjük 10 segítségnek az emberré válás útján. A 10 parancsolatban a fő hangsúly nyilvánvalóan nem a tiltásokon a van (NE...), de azokkal sokkal inkább Isten védelmet nyújt a vele szövetségben álló embernek. Védelem az okkultizmussal, babonával, szómágiával szemben, az embert az egyetlen megtartó szövetségből való kiszakítás ellen, védi az időseket, az életet, a házasságot, a személyes tulajdont, véd a képmutatástól és a káros kívánságoktól.

2.5.
A 10 parancsolathoz Mózes 2. könyvében nem kapcsolódnak áldás- és átokmondások. A Mózes 5. könyvének tanúsága szerint a 40 évi pusztai vándorlás után az újabb generációnak is meg kellett ismernie a 10 parancsolatot. Ekkor már elhangzanak előbb az átokmondások, s ezt követik az áldásmondások: „Átkozott az, aki nem tartja meg a törvény igéit, hogy cselekedje azokat!“ (5Móz 27,26). Ezt megelőzően konkrét átokmondások hangzanak el, mely a 10 parancsolat 1-1 részletét konkrét élethelyzetekre alkalmazza (pl. átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton). Az 5Mózes 28-ban megfogalmazott áldásmondások kiterjednek a családi élettől, háztól, otthontól kezdve a munkára, a mezőre, az áldást jelent az esőre. Mindennek az ellentéte elhangzik átokmondás formájában is.

2.6.
A 10 parancsolat áldás és átok ígéretei alapvetően földi dolgokat tartalmaznak, egészen konkrétan megnevezett esetekre, életszükségletekre megfogalmazva. Maga a
10 parancsolat nem tartalmazza ezt, az áldásformulák között is csak tartalmilag találkozunk Istennek azzal az alapvető ígéretével, amit az egész ószövetség hordoz: ti. a lázadó, az élet Istenétől bizalmát megvonó, s ezzel magát lelki halálba döntő ember szabadításának ígéretével.
A 10 parancsolat tehát csak rejtetten hordozza az Isten fő mondanivalóját az embernek: isteni szabadítás nélkül lehetetlen az embernek olyan felelősségteljes életet élnie, ami Isten ítélőszéke előtt is megállja majd helyét.

2.7.
Azt azonban meg kell állapítanunk, hogy a 10 parancsolat előrelépést jelentett az öntörvényű ember magatartásához képest. Szabályozta az emberi együttélést, halálbüntetéssel rettentve azokat, akik a 10 parancsolatot nem veszik komolyan.
Korábban egy pofonért megöltek valakit (1Mózes 4,23). Lámek az őt megütő ifjúnak kioltotta az életét. Jogi értelemben érzékeljük: amit Lámek kapott egy ifjútól (egy pofon), azzal nem egyező mértékben adta azt vissza (kioltotta az ifjú életét). Ehhez az egyenlőtlenséghez képest jogilag fejlődést jelentett a szemet szemért, fogat fogért elv, amely jelentősen megerősítette a jogegyenlőség elvét.

3.1.
A Hegyi Beszéd a testet öltött Isten, Jézus Krisztus törvényértelmezését és magyarázatát tartalmazza. Nem tételesen sorolja fel a parancsolatokat, s fűz hozzájuk értelmezést, hanem az Istennel Jézus Krisztuson keresztül kapcsolatba kerülő, Jézusban felkínált új szövetséget elfogadó ember életének az Istennel való kapcsolatát és az emberekkel való kapcsolatát átfogó útbaigazítást ad. A 10 parancsolathoz hasonlóan a Hegyi Beszédnek is van védő funkciója.

3.2.
Jézus Krisztus világosan megfogalmazza, hogy az objektív isteni rendben
1.) Kik a boldogok?
2.) Beszél az új szövetség tagjainak küldetéséről
3.) A 6. p. szigorítása: a másikat ne kisebbítsük meg még szóban sem,
4.) a házassági hűség ellen ne vétsünk még gondolatban sem,
5.) a gonoszt jóval győzzük meg,
6.) a kegyesség belülről kiindulva legyen látható,
7.) milyen az Isten lelkületével egyező imádkozás, csendesség és böjt,
8.) milyen legyen a kapcsolatunk a földi javakkal,
9.) az Istenben bízó embernek nem kell aggodalmaskodnia,
10.) minden emberi ítélkezés helyett az un. aranyszabály:
„Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is úgy cselekedjetek azokkal!“ Mt. 7,12,
11.) Széles út - veszedelem; keskeny út - élet,
12.) Jó fa - jó gyümölcs, tehát a természete meghatároz mindenkit,
13.) Az igazi bölcsesség: a meghallott, megértett isteni igazságok megcselekvése.

3.3.
A Hegyi Beszéd felépítése abban az értelemben feltétlenül hasonlít a 10 parancsolathoz, hogy mindkettő indikativusszal kezdődik, s ezt követik az imperativuszok.
Hasonlóság az is, hogy mindkettőben megfogalmazódik az ember Istennel kapcsolatos felelőssége és az embertársaival kapcsolatos felelőssége

3.4.
A Hegyi Beszédben Jézus Krisztus a 10 parancsolatot nem törli el, sőt kifejezetten szigorítja azt. Kiterjeszti az isteni parancsolatok érvényét az emberi kapcsolatokban a gondolatokra is. Hiszen minden emberi cselekedet rugója belül keresendő az emberben, és nem kivül. A világban található gonosz elleni harcot nem az erőszakra, fegyverekre, hatalomra bízza, hanem arra az általa az új szövetségben megkapható isteni lelkületre, amely a gonoszt az isteni jóval győzi meg. Ebben az értelemben az ember már nem a másik ember ellen harcol, hanem a másik emberért.
Aki tudja, hogy Isten jó, Istenben nincs gonoszság és ő maga sem kísért senkit gonoszsággal, az tudja azt is teljes bizonyossággal, hogy az öröklét távlatában ez a jó győz. Ez győzött a kereszten is. S aki ebből levonja a megfelelő következtetéseket, az nem enged semmiféle pillanatnyi indulatnak, önpusztító haragnak, sátáni kívánságnak. Nem kell engednie az Ördögnek. Mert Ő Jézus Krisztusé. Ez az igazi győzelem, ez az értékes, tartalmas élet. Ez az értékrend örök. Nem függ múló divatoktól, nem fog összeroppanni a különféle tömegnyomások alatt.

4.1.
Életpéldák
Erdélyi lelkészcsalád 4 gyermekkel. 1957-ben a Jézus Krisztusban való hitéért 20 évre ítélik a családfőt, akit később a Duna deltába visznek munkára. Feleségét a 4 gyermekkel szintén a Duna deltába vitték, bár nem tudtak egymásról. Földbe ásott kis nádfedelű lyuk a lakóhelyük. Az egyik reggel az édesanya súlyosan belázasodott, nem tudott felkelni, minden tagja fájt. Csak imádkozni tudott: Drága Jézus! Elfogyott az utolsó falat kenyér is. De tudom, hogy nincs okom aggodalomra, mert Te tudod, mit akarsz velünk és hogyan vezetsz ki ebből a szorult élethelyzetből. 11 óra tájban megjelent egy farkaskutya egy szép nagy kenyérrel a szájában, letette a küszöbre és elment. Öten adtak hálát Isten gondos szeretetéért. Mese? Annak, aki átélte, nem volt az.
Ha az aggodalmaskodás útját választotta volna ez az asszony, akkor előbb utóbb úrrá lett volna benne a félelem, feltámadt volna benne a kétségbeesés és a harag, amely mások ellen fordul, vádaskodott volna. Ehelyett imádkozott rabtartóiért.

4.2.
2000. tavaszán abortuszra jelentkezett a debreceni szülész-nőgyógyász klinikán egy 20 éves leány. Az abortusz után kb. 2 héttel váratlanul magas láz lépett fel nála. Mindent megtettek a 40 fok fölötti láz lehúzásáért az orvosok. Minden létező kivizsgálás, antibiotikum antibiotikum után. Az egyik orvos 2 hét eltelte után csak úgy véletlenül azt mondja: csináljunk egy AIDS tesztet, azt még nem néztük meg. Megdöbbentő eredmény: a teszt pozitív. Aztán amikor a kezelőorvos kikérdezi, elmondja ez a leány: életében egyszer volt szexuális kapcsolata egy olasz férfival, abból fogant a gyermek, akit elvétetett. És az egész klinika harcol ennek a lánynak az életéért. És mindenki tudja, hogy halálra van ítélve. Mert a Ne paráználkodj parancs védi az embert. Az Isten akaratának komolyan vétele védelmet, életet jelent ma is. Az Isten rendje ellen lázadó emberi magatartást életveszélyt hordoz magában ma is.

5.1.
A törvény tükrébe őszintén belenéző ember csak egyet mondhat magáról becsületesen: én ezt soha nem tudtam, nem tudom és nem fogom tudni megtartani. Ezért méltó vagyok a szent és igazságos Isten ítéletére.
De ezt az ítéletet Jézus Krisztus vette magára a Golgota keresztjén. Ezért Jézus megszabadíthat minden embert az eddigi törvényszegésektől, azok ítéletétől, ha valaki más életet szeretne élni.

Az új szövetség pont azért új, mert a parancsolatok külső kívánalmaival, korlátaival szemben a „szívünk hústábláira“ írja Jézus Isten jó tervét, akaratát életünkkel. Jézus valóságos személlyé válik számunkra, aki minden nap velünk van a világ végéig. Nem az öntörvényűségem alapján döntök a magam és mások életének kérdéseiben, hanem az objektív Jézus Krisztusra hallgatva. Ő nem csak tanácsokat osztogat, hanem isteni teljhatalmával segít a megértett isteni akaratot megcselekednem. Tehát belülről fakad már a tisztaság, a szeretet, a békesség, a hűség stb. utáni vágy. Szabad vagyok Jézus Krisztusban arra, hogy nemet mondjak mindenre, ami nem tőle van, de igent mondjak mindenre, amit ő kínál. Jézus Krisztus minket soha meg nem csal, be nem csap, el nem buktat, szennybe nem rángat, tönkre nem tesz.
Csak Jézus Krisztussal együtt van felelősségteljes, etikus élet. S csak az így élő ember számára van boldog, békességes jövő.
Jézus azt mondta: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva“(Mt 7,24-25).

5.2.
Egyetlen valaki van, aki boldog, és ez Isten (1Tim 6,15). Nyilvánvaló, hogy boldoggá az tehet mást, aki maga is boldog. Mi emberek, csak akkor lehetünk boldogok, ha Isten bevon minket boldogságába. Ezt Ő úgy valósítja meg, hogy akit újjáteremt, azt isteni természettel ajándékozza meg (2Pét 1,3kk.), hogy kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
Enélkül az isteni cselekedet nélkül hiábavaló emberi erőlködés maradna minden emberi erőfeszítés arra, hogy Istennek kedves életet éljünk.
Jézus a Hegyi Beszédet mégis azzal kezdi, hogy lehet ilyen életet élni, de nem az emberi váradalmak és elgondolások szerint. Hanem így:
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
l Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
l Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
l Boldogok akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
l Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
l Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
l Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
l Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.“
(Mt 5,3-10)


1.) Melyik szövetség alapdokumentuma a 10 parancsolat?
2.) Melyik szövetség alapdokumentuma a Hegyi beszéd?
3.) Mit szabályoz az első négy parancsolat?
4.) Mit szabályoz a második része a parancsolatoknak (5-10)?
5.) Mely esetben nem szegjük meg törvényszerűen Isten rendjét (nem kell…)?
6.) Mi a hasonlóság a 10 parancsolat és a Hegyi Beszéd között?
7.) Jézus Krisztus eltörli, vagy megerősíti a 10 parancsolatot?
8.) Miért nem kell a ma Krisztust követő embernek állandóan a korunk által diktált divatokhoz igazítania életét?
9.) Mit mutat meg a törvény tükre?
10.) Jézus hová írja Isten akaratát, rendjét és tervét Isten gyermekei életében?