Címlap

31. kérdés: Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?

Felelet:
Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette, és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.

Az előző alkalommal szó volt arról, hogy a bibliai időkben minden névnek jelentése volt. A Jézus névnek az a jelentése, hogy üdvözítő, szabadító, Krisztusnak az a jelentése, hogy felkent. Régen, amikor a királyokat szolgálatba állították, akkor felkenték őket szentelt olajjal. Így olvassuk a Sámuel könyvében a Saul felkenetését is. Ez az olajjal való megkenés a hivatalba való állítást jelentette. Valami olyan volt, mint a levélen a hivatalos pecsét, vagy mint most egy újonnan épült templomnak a felszentelése, vagy a lelkipásztorok szolgálatba való állítása. Jézus Krisztusnak hármas felkenetése van. Őt az Atya rendelte és Szent-lelkével felkente, vagyis szolgálatba állította, hogy legyen a mi legfőbb prófétánk, egyetlenegy főpapunk és örökkévaló királyunk. Tehát Jézus Krisztusnak ez a hármas tisztsége van: próféta, főpap és király.
Mit jelent az, hogy próféta? A próféták voltak azok, akik Isten akaratát megjelentették a népnek, vagy megjelentették az előre bekövetkezendő dolgokat. Görögül profono azt jelenti: előre hangzik, előre mond; ebből a jelentésből, ebből a szóból lett a próféta név. Próféta az, aki előre megmondja Isten akaratát és a bekövetkező dolgokat. Krisztus prófétai tisztje azt jelenti, hogy ő mondta meg nekünk az előre bekövetkező dolgokat, ő közölte velünk és tökéletesen kijelentette Isten addig elrejtett akaratát. Tökéletesen megmutatta az utat nekünk, hogy hogyan járjunk. A próféták csak néha voltak kapcsolatban Istennel, amikor Isten általuk üzent. Jézus Krisztus mint Isten fia mindig kapcsolatban volt Istennel, és így ő a teljes igazságot mondta meg. Ezért mondta: „én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Ezért amikor valaki jön valami új tanítással, akkor mindig meg kell néznünk azt, hogy beszélt-e arról Jézus Krisztus és mit mondott róla. Mert Jézus Krisztus Isten Fia, és jobban tudja azt, hogy mit akar Isten, mi a célja velünk, mi fog bekövetkezni a világra, mint sok ember, aki ma elkezd filozofálni és különböző tanokat hirdetni. Jöhetnek hozzátok jehovisták vagy más szektások, akik azt mondják, hogy ekkor és ekkor lesz a világ vége, mert ők kiszámították a Bibliából. De ha ismeritek Jézus Krisztus tanítását, és elolvassátok Máté evangéliuma 24. részét, akkor meglátjátok, hogy az Úr Jézus azt mondta: azt a napot és órát senki nem tudja, még az angyalok sem a mennyben, csak egyedül Isten. Ha pedig azt a napot és órát senki nem tudja, még az angyalok sem, akkor honnan tudhatja az, aki benneteket félre akar vezetni, hogy mikor lesz a világ vége? Ezért kell olvasni a Bibliát, tudni jól Jézus Krisztus tanítását. Az ő szavával a tévtanítóknak rögtön meg tudunk felelni. Hogy mi lesz velünk, mit akar velünk Isten, hogy van-é örökélet, ezt mind Jézus Krisztus tiszta tanításából tudjuk meg.
Másodszor Ő a mi egyetlenegy főpapunk. Az Ószövetség idejében a főpap minden évben egyszer bemutatta Istennek a bűnért való áldozatot, amikor a bűnbakot feláldozták. Jézus Krisztus az az egyetlen igaz főpap, aki nem egy állatot áldozott fel, hanem saját maga jött szenvedni a mi bűneinkért, és szerezte meg bűneink bocsánatát a keresztfán. Ezért mondja a Káté, hogy testének egyszeri áldozatával minket megváltott. Ezért Ő az egyetlenegy főpapunk. Ő jár az Atya előtt könyörgésével közben értünk, és Ő vigyáz miránk. De olyan értelemben is a mi főpapunk, hogy a mi egyházunknak nincs pápája vagy pátriárkája. Nekünk nincs látható legfőbb főpapunk. A püspökök főpásztorok, főlelkipásztorok, de az egyetlen igaz főpapja egyházunknak, egyetlen igaz feje, akire mi hallgatunk, Jézus Krisztus. Ezért nálunk hitbeli kérdésekben nem az a döntő, hogy valakinek mi a véleménye, hanem az, hogy mit mondott Jézus Krisztus. A lelkipásztorok, esperesek és püspökök első feladata, hogy azt teljesítsék és hirdessék, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. A katolikusok azt mondják, az ő egyházuk feje Jézus Krisztus földi helytartója, a pápa. Mi azt mondjuk, nem kell földi helytartó, a Szentírásban benne van Jézus Krisztus tanítása, reá kell figyelnünk, és szerinte kell élnünk. Ő a mi egyházunknak a feje. Őt nem lehet helyettesíteni. A lelkipásztorok, esperesek, püspökök csak adminisztratív vezetők, akiknek Jézus Krisztusra kell hallgatniuk, de hogyha ellenére mondanának valamit, akkor mindig a Jézus Krisztus szava, igéje marad a döntő.
Végül Ő a mi örökkévaló királyunk. Most ne vérengző királyokra gondoljatok, hanem gondoljatok olyan régi királyokra, akik a harcban mindenütt elöl mentek, s azáltal tűntek ki, és azáltal lettek és maradtak királyok, hogy a népüket védelmezték. Nem hátulról irányították a hadseregeket, mint sokszor a mostani vezetők. Jézus Krisztus is így ment elöl, a halálba is előttünk ment, a feltámadásba is előttünk ment, és úgy kormányoz bennünket, mint ahogyan egy igazságos király kormányozza országát. Mivel kormányoz? Igéjével és Szentlelkével. A szívünket kormányozza. Ezért kell sokat Bibliát olvasni, templomba járni, hogy értsük az ő akaratát, és Ő segít Szentlelkével szerinte élni. Úgy fejeződik be a felelet hogy: a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart. Figyeljétek meg: itt nem válság van írva, hanem váltság. A két szó között ez a t betű nagyon nagy különbséget fejez ki. A válság egy nehéz helyzetet jelent, pl. azt mondják: egy kormány vagy egy ország válságos helyzetben van, lehet, hogy megbukik. A váltság az a megváltás. Amikor a bűneinkből megvált Isten, és örökéletre vezet. A nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart Jézus Krisztus. Ő szerezte nekünk nem a válságot, hanem a váltságot, a megváltást, és ebben oltalmaz és megtart. Természetesen az Ő oltalmazása és megtartása minden válságos időben is érvényes. A gondok között is.