Címlap

32. kérdés: És te miért neveztetel keresztyénnek?

Felelet:
Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő kenetének részese vagyok, azért, hogy az ő nevét valljam, magamat neki élő hálaáldozatul adjam, és hogy ebben az életben a bűn és a Sátán ellen szabad lelkiismerettel viaskodjam, az élet után pedig az örökkévalóságban Krisztussal minden teremtményen uralkodjam.

A magyar szóhasználatban kétféleképpen mondjuk a keresztyént. A római katolikusok kereszténynek mondják, és mi keresztyénnek mondjuk. Elég sajnálatos, hogy míg magyar nyelvterületen a két különböző elnevezés meghonosodott, a külföldi nyelvekben általában csak egy jelzi ezt. Nálunk a keresztény szót a katolikusok használják. (Egy magyarázat szerint a jelentése: a kereszt tény, azaz Jézus keresztre feszítése valóságosan megtörtént.) Mi a keresztyén szót használjuk, ami a görög kristianoi szóból származik, ami a Szentírásban Krisztus-félét Krisztus-követőt jelent. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy így nevezték az első keresztyéneket. Tehát mi nem a keresztből indulunk el a nevünknél, hanem Krisztustól indulunk el, mert nevünk történelmileg is, nyelvtanilag is Krisztustól származik.
Azért neveztetünk keresztyénnek, mondja a Káté, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő kenetének részesei vagyunk. Hogy vagyunk hit által Krisztusnak tagja? A 28. kérdésben arról van szó, hogy nem mindenki üdvözül, hanem csak azok, akik hit által Krisztusba oltattak. Ha visszaemlékeztek, itt arról beszéltünk, hogy eggyé leszünk Krisztussal. Az ő ereje, békessége, szeretete, Szentlelke árad belénk, és segít nekünk szerinte élni. Természetesen nem tudunk olyanok lenni, mint ő, de töredékes, bűnös földi módon mégiscsak van bennünk az Ő erejéből és az ő szeretetéből valami. Az egyház jelképesen Jézus Krisztus földi teste. Egyháztagok vagyunk, így Jézus földi testének is tagjai vagyunk. Így vagyunk hit által Krisztusnak tagja és az ő kenetének részese. Mi is Jézus Krisztus kenete? Az, hogy a Szentlélekkel felkente az Atya a mi legfőbb prófétánkká, aki elmondta nekünk Isten akaratát, egyetlenegy főpapunkká, aki szenvedett bűneinkért, megváltott minket, és közbenjár értünk, s örökkévaló királyunkká, aki védelmez és megtart. Ez azt jelenti, hogy nekünk is ebben a hármas tisztségben kell szolgálnunk.
Ő próféta volt, Isten akaratát hirdette. Én is az életemmel, szavaimmal Isten akaratát hirdetem. Ő főpap volt, bemutatta a bűnért való áldozatot, meghalt értem is. Én is áldozatot mutatok be Istennek, a jócselekedeteimmel a hálám áldozatát. Ő király, aki harcol értünk, megtart bennünket, és küzd a Sátán ellen. Nekem is kell harcolnom a testvéreimért, a bűn és a Sátán ellen. Az Ő akarata szerint kell élnem, és akkor ígérete szerint majd az örökéletben Ővele együtt fogok uralkodni minden teremtményen.