Címlap

45. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?

Felelet:
Először, hogy az ő feltámadásával a halált meggyőzte, hogy minket részeseivé tehessen az ő halálával szerzett igazságnak. Másodszor, az ő ereje minket is új életre támaszt. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga.

Vajon honnan tudjuk, hogy feltámadt Krisztus? Természetes, hogy a Szentírásból tudjuk. De ha egy kicsit gondolkozunk, akkor tudhatjuk a világtörténelemből is. Hiszen van egy keresztyénség. Amikor az Úr Jézust elfogták, kínozták és keresztre feszítették, akkor a tanítványai szétfutottak. Júdás elárulta, Péter megtagadta, a többiek szólni sem mertek. Az egész keresztyénség az Úr Jézus feltámadásával indult el, amikor újra összegyűjtötte a tanítványait. Tudjuk azt is, hogy az apostolokat később üldözték, megölték azért, mert hittek a feltámadott Jézus Krisztusban, és hirdették Őt.
El lehet képzelni azt, hogy van, aki pénzért hirdet valami hazugságot. De a tanítványok nem kaptak semmi pénzt, csak üldözést és szenvedést. Ha nem támadt volna fel az Úr Jézus, akkor nem haltak volna meg érte. Akkor azt mondták volna: szép volt, amit tanított, de most már vége van. Megölték, meghalt, vége van. A tanítványok azonban nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy feltámadt, és velünk van. És meghaltak érte, mert tudták, hogy az Úr Jézus feltámadt, és akkor igaz minden szava, s őket is fel fogja majd támasztani.
Az Úr Jézust megkérdezték a farizeusok az egyik beszélgetés alkalmával: Isten fiának mondod magadat, de mivel bizonyítod be, hogy ez igaz? „Ekkor felelének neki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni tetőled. Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában” (Mt 12,38–40). És három napig volt eltemetve, és azután feltámadt, visszajött. Előre megmondta, hogy meg fogják ölni, és vissza fog jönni. Feltámadása után megjelent a tanítványoknak is. Olvassuk el a Márk evangéliuma 10,32–34-ig terjedő verseit: „Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel, és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek, mondván: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt. És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt, de harmadnapon feltámad.” Ha az Úr Jézus nem támadt volna fel, akkor a tanítványok nem haltak volna meg érte, akkor visszaemlékezve ezekre a szavakra, azt mondták volna: csalódtunk. De másképpen történt. Jézus összeszedte a tanítványait, és feltámadásával kezdődött el tulajdonképpen az igazi keresztyénség. A keresztyénség létezése bizonyítéka Krisztus feltámadásának. A nagy világvallások mind hirdetik, hogy van Isten, lélek és örökélet. A buddhizmus megalapítója, Szidhárta herceg egy barlangban világosodott meg, és jött erre rá. Mohamed a pusztában értette ezt meg. De mindkettőre azt mondhatjuk: szép filozófia, de nincs bebizonyítva.
Az Úr Jézus azonban feltámadásával garantálta, hogy az örökéletről szóló tanítása nemcsak szép filozófia, hanem feltámadásával be is bizonyította, hogy ezt az örökéletet meg tudja adni. Ezért mondja a Káté, hogy az Ő feltámadásával a halált meggyőzte (legyőzte), hogy minket részeseivé tehessen az Ő halálával szerzett igazságnak. Így tudhatjuk azt, hogy az Ő ereje minket is új életre támaszt. Így lesz az Ő feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga. Mi a zálog? A zálogházba, beadott értéktárgyért adnak egy bizonyos összeget, mert a beadott értéktárgy biztosíték arra nézve, hogy ha az illető nem tudja a kölcsönkapott összeget visszafizetni, akkor az értéktárgy az összeget fedezi. A zálogtárgy tehát ellenérték, biztosíték. Ezért mondhatjuk, hogy Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga.