Presbiteri Konferencia: Fót-Kisalag Református Gyülekezet

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri konferenciák menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri konferenciák

Templom és iskola szeretetkapcsolata

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

Az Úrvacsora Sákramentuma

Új témát felölelő videóval bővült a  Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

 

Keresztség és Üdvrend

Új témákat felölelő videókkal bővült a Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

Meghívó

MEGHÍVÓ

„A TEMPLOM ÉS ISKOLA SZERETET-KAPCSOLATA”

Pedagógus csendes nap

a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete

és a Békési Református Egyházmegye szervezésében

 

2015. április 18-án szombaton

a Vésztői Református Templomban

 

Program:

9.30 A Vésztői „Kiss Bálint” Református Általános Iskola volt és jelenlegi diákjaiból szerveződött furulya- és citerazenekar köszöntő műsora és énektanulás

9.45  Nyitó áhítat (Dr. Tóth János MRPSz megyei elnök)

10.05 Köszöntés (Katona Gyula esperes)

10.10 Előadás: Az iskola, mint gyülekezetépítő eszköz (Juhász Sándor lelkipásztor, Vésztő)

10.35 Vésztői hittanos gyermekek műsora

10.50 A Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium pedagógusainak gondolatai és bizonyságtételei:

            Gellénné Körözsi Eszter (magyar-ének szak), Egeresi Julianna (földrajz szak), Bagita Attila (történelem szak)

11.20  A Magvető Általános Iskola kórusának műsora

11.30  Kérdések, hozzászólások, javaslatok a jelenlevő pedagógusok részéről a tantestület és a gyülekezet együttműködésével kapcsolatban. (Moderátor: Dr. Judák Endre, MRPSz Presbiterképzési Bizottság elnöke)

12.15  Előadás: Érzékszerveink csodálatos rendszere (Dr. Szabó Károly, MRPSz Délpesti em.ter.szerv. elnöke)

13.00  Bizonyságtétel: A hívő keresztyén és a gyülekezet kapcsolata (Pataky László presbiter, Gyula)

13.15  A pedagógusok könyvajándékának átadása (Katona Gyula esperes, Dr. Tóth János elnök)

13.20  Záró imaközösség, áldás (Juhász Sándor lelkipásztor)

13.30 Közös ebéd

 

Jelentkezési határidő létszám megjelölésével: 2015. április 15.

Hittan és erkölcstan vagy csak erkölcstan! Melyiket válasszam?

 

     Ez  a határidős döntés vár most az  elsősök és ősszel az ötödikesek szüleire.    

     A keresztyén ember Bibliára alapozott hite szerint a halál után van örök élet vagy örök kárhozat.

      Ahhoz, hogy az örökkévalóságban gyermekeinkkel együtt lehessünk, meg kell ismerni nekem is, gyermekeimnek is  ISTEN fiát, az Úr Jézus Krisztust. Mit adott nekem az Ő halála és feltámadása által?

      Most részesei vagyunk egy minősített időnek, amikor  gyermekeink órarendbe iktatottan, fogékony korban megismerhetik Isten kijelentését, teremtő munkáját, és a bűnös ember iránti mentő szeretetét.  

    . Ha gyermekink ezeket nem ismerik, nem is tudhatják meg, hogyan lehet átvenni ISTENTŐL az örökélet ajándékát?.

      A Biblia szerint így: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki  hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16

      A csak erkölcstan olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog. Én és a másik ember ISTEN nélkül.

 

Remélem, segítettem a döntésében.

 

Tisztelettel:

Dr. Judák Endre, nyug. egyetemi docens

a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára

 

 

Meghívó

 

 

Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket a következő presbiteri találkozóra, amelyet

a kistarcsai református templomban tartunk 2013. április 21-én 15 órai kezdettel

 

Program:

 

15.00   Köszöntés és áhítat. A tíz okos szűz és a tíz bolond szűz története alapján. Riskó János lp.

15.30  Káté kérdés-felelet olvasása 38. Úrnapja.

15.35  Bibliaiskola – Kispróféták (Náhum, Habakuk, Zofóniás) Tóth-Kása István ny.lp.

16.05  Mikor éltek, miről szóltak? Igehelyek, amelyeket jó megtanulni ezekből a könyvekből.

Olvassátok fel és adjatok egy-egy példányt a gyülekezeteknek (15 példány).

Náhum – Fót-Központi presbitérium képviselői;

Habakuk – Isaszegi presbitérium képviselői;

Zofóniás – Gödöllői presbitérium képviselői (5-5 perc)

16.20  Szeretetvendégség

16.50   A Heidelbergi Káté és a református önazonosság. Cs. Nagy János, budakalászi lp.

17.20  Mit jelent az, hogy református vagyok? Fót-Kisalag és Őrszentmiklós (6-6 percben)

17.40  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

17.55  Bejelentések

18.00  Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával, áldás

 

 

A rövid szolgálatok 5-6 perc időtartamúak, ez egy normál tempóban felolvasott A/4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő túllépése miatt.

Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat: minden alkalommal a presbiter testvérek fele jöjjön el, és ezt a gondnokok osszák be. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van érvényben. A 2013. esztendőben a Dunamelléki Református Egyházkerület kiemelten fogja kezelni a presbiterképzést. Kérjük a lelkipásztor testvéreket, hogy segítsék a felkészülést!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kistarcsa, 2013. április 4.

 

 

                                       Riskó János                                       Nagy Ferenc

                                    Lelkipásztor s.k.                                     Gondnok s.k.

 

                               Sípos Bulcsu Kadosa                               Margit István

                                        Esperes s.k.                             Egyházmegyei gondnok s.k.

 

                                                               Gilicza Pál Gábor

                            A Magyar Református Presbiteri Szövetség területi elnöke s.k.   

Hittan és erkölcstan vagy erkölcstan, melyiket válasszam?

Akiknél nem egyértelmű a választás, hogy erkölcstanra vagy inkább hittanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnék 70 évemmel felebaráti módon szólni, mint édesapa, nagyapa, tanár. (Az a felebarát, akit egy adott alkalommal rád bíz ISTEN és most nekem ön az, kedves olvasó.) Vannak olyan kérdések, idők az ember életében, amikor tanácstalan és szívesen kérne,

várna tanácsot valakitől, de nem kap. Vagy ha kap, a válasz nem egyértelmű és így továbbra is döntésképtelenek maradunk. De a határidő egy kegyetlen dolog, nincs tekintettel a bizonytalanokra, dönteni kell, ha nem döntünk valahol, döntenek helyettünk.
Egy ilyen döntési lehetőség lesz, hogy hittanra írassam–e gyermekemet erkölcstan helyett, vagy ne? Ez olyan egyszerűnek tűnik először. De ha tudod, ha nem kedves embertársam, ez egy vészesen komoly dolog. Komolyabb egy halálos betegségnél.
Kérem, hogy ezt elmondhassam, egy kis időre tegyen félre mindent, helyezze kényelembe magát és gondolkozva olvassa végig ezt a kis írást!
Azt biztosan tudjuk, mi keresztyének, hogy a legfontosabb határidő az ember életében a halál. Idejét nem tudjuk, de ez mindenkit elér, és nem mindegy, ki hová jut azt követően. A keresztyén ember Bibliára alapozott hite szerint van örök élet. De ahhoz, hogy oda eljuthassunk meg kell ismerni Isten fiát, az Úr Jézus Krisztust. Nekem is, gyermekeimnek is, ha együtt szeretnénk lenni az örökkévalóságban. Istennek nincsenek unokái, csak fiai. A szüleim érdeme nem elég az örökkévalósághoz.
Ha ismeretem van, csak akkor tudok bölcsen dönteni, hogy mit válasszak?
Ezt az ismeretet gyermekeink hittan tanulással szerezhetik meg.
Most alkalmunk van, ez egy minősített idő kedves felebarátom, hogy gyermekeink fogékony korban megismerhetik a Biblia tanítását, amely Isten kijelentéséről, teremtő munkájáról, szeretetéről és kegyelméről szól. Megismerhetik gyermekeink karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd valóságos eseményeit, lelki életünk nagy csodáival teli történeteit, amelyek összekötik a látható világot a láthatatlannal. Ezek lényege, hogy Isten gondoskodó szeretetével az embert örök életre akarja segíteni és nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ha ezeket nem ismerik meg gyermekeink, nem is tudhatják, hogy léteznek. Nem is tudhatja a gyermek, hogy az örök élet ajándékát, hogyan fogadhatja el ISTENTŐL?. Ezt a Biblia tömören így fejezi ki: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki (tehát személyesen) hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16 A bibliai történeken keresztül megismerem az Istennel élő ember mindennapjait, motivációit, döntéseit, cselekedeteit. De megismerem az istentelen világot is. Valamelyikbe tartoznom kell. Nincs más alternatíva.
 
Ezek így vannak a Bibliában:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” - mondja
JÉZUS. Ján.14.6
Aki nem döntött az ISTEN egyszülött Fia mellett, az is egy választás. Szomorú, de az örök halál választása. Ezt a döntést így tárta Mózes az Isten népe elé, és így tárja ma elénk is: „ Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeresed az Urat, a te ISTENEDET és hogy hallgass az ő szavára.” 5 Móz.19,20. Az erkölcstan, ami nélkülözi ISTENT olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog.
 
A magyar jövő a szülők és a pedagógusok szívében, az Önök szívében van elrejtve!
 
Remélem, segítettem a döntésében.
 
Tisztelettel:
Dr. Judák Endre, nyug. egyetemi docens
a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára
 

Presbiteri találkozó

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

A Biblia Istentől ihletett, tükör, ami megítél, életvezetést ad, belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus.

Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

 

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

2013 március 17.-re 15 órára

a Fót-Kisalagi templomba,  

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 A gyülekezet kórusa énekel.

15.10. Köszöntés. Áhítat. Az irgalmas samaritánus alapján a gyülekezeti diakónia fontossága. Mezei Tibor lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása XXXVIII. Úrnapja

15.35  Bibliaiskola. Abdiás, Jónás,  Mikeás   Fukk Lóránt lp.

16.10   Mikor éltek? Miről szóltak? Jézusra való utalásuk.

            Abdiás     Kistarcsa

            Jónás      Mogyoród

            Mikeás     Csömör

16.20  Szeretetvendégség

16.50  A pedagógusok, tantestületek megszólítása az erkölcstan vagy hittan és erkölcstan oktatással  kapcsolatban?       Dr. Judák Endre

17.20  Kérdések az előadóhoz

17.30  Mi mit tervezünk Hévizgyörkön és Veresegyházán, hogy minél többen a Hit és erkölcstant válasszák?

17.50  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.10  Bejelentések

18.15   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

  Áldás

 

  Hatvan, 2012.április 1

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !

 

      A rövid szolgálatok(5-6 perc), ez egy normál tempóban felolvasott A4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő be nem tartatása miatt.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be.

 Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

    Sajnálattal jelentjük, hogy a kért névsorokat a gyülekezetek gondnokai nem adták át Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. Kérjük ezt Hatvanban pótolják. Ezzel a presbiteri  elkötelezettséget és az ismeretek fontosságát szeretnénk előmozdítani.  

    Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!

 

    Lelkipásztor                                              gondnok

        

Presbiteri találkozó

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,
 
2013 február 10.-ére 15 órára
a péceli templomba,
Ézsaiás 57.15.
 
15.00 A gyülekezet kórusa énekel.
15.10. Köszöntés. Áhítat. A bűnbánati Istentiszteletek szükségessége a tékozló fiú alapján.
Tariska Zoltán lp.
15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása XXXVII. Úrnapja
15.35 Bibliaiskola. Hóseás Jóel, Ámósz Sebestyén Győző lp.
16.10 Mikor éltek? Miről szóltak? Jézusra való utalásuk. Igék, amelyeket jó megtanulni e
három könyvből.
Hóseás Gyöngyös
Jóel
Hévizgyörk
Ámosz Hatvan
16.20 Szeretetvendégség
16.50 Erkölcstan vagy hittan és erkölcstan? Hogyan készüljünk a kötelező erkölcstan vagy
hittan és erkölcstan bevezetésére? Mi a presbiterek dolga? Dr. Szilágyi Sándor Presbiteri Szöv.
főtitkára
17.20 Kérdések az előadóhoz
17.40 Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből
17. 55 Bejelentések
18.00 Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával
Áldás
 
Pécel, 2013-01-02
 
Áldott, aki jön az ÚR nevében !
 
A rövid szolgálatok 5-6 perc időtartamúak, ez egy normál tempóban felolvasott A4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő túllépése miatt. Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy minden alkalommal presbiter testvérek fele jöjjön el és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal Pécelen adják át vállalásukat Margit István egyházmegyei gondnoknak. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. 2013-ban az egyházkerület is kiemelten kezeli a presbiterképzést.
Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!
 
Lelkipásztor
 
gondnok
 
Esperes
 
egyház megyei gondnok
 
 
 
A presbiterképzés tematikája az Északpesti Református Egyházmegye Mátravidéki kiskörében a 2013. esztendőre